Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khon riêng.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng có chức năng tham mưu cho Sở Công Thương quản lý và triển khai các hoạt động vsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lp kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án sdụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tnh.

2. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lp kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của chương trình, báo cáo Sở Công Thương trình UBND tnh xem xét, phê duyệt;

Tham mưu SCông Thương ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành giải pháp thúc đy các hoạtđộng sử dụng năng ợng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được cp có thm quyền phê duyệt;

Làm đầu mi về tổ chức, phát trin mạng lưới quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ tnh đến các ngành và địa phương trong tnh. Đầu mối về hợp tác quốc tế, xây dựng phát triển các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Xây dựng và thực hiện các dự án, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quc tế về tiết kiệm năng lượng; tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng; tư vấn cho các tổ chức và cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Tư vn xây dựng các công trình về năng lượng, các công trình liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quthực hiện chương trình sdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm hoặc định ktheo quy định.

– Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của các Dự án Năng lượng nông thôn II và Dự án đầutư điện nông thôn tnh Nghệ An;

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đc Sở Công Thương giao.

3. Quyền hạn

Được ký kết các hợp đồng dịch vụ, tư vấn, môi giới, y thác liên quan đến việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng.

Được thu các khoản phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.