Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

1. Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Hành chính – Tổng hợp: có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong các lĩnh vực lập kế hoạch hoạt động, hành chính, quản trị, chế độ chính sách, pháp chế, lao độngtiền lương và tài chính kế toán.

Phòng Tiết kiệm năng lượng: thực hiện các chức năng nghiệp vụ tiết kiệm năng lượng cụ thể liên quan đến kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất; tư vấn triển khai các giải pháp kỹ thuật mới, các dạng năng lượng sạch và có khả năng tái tạo.