Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Phát triển chính quyền số

a) Duy trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh

– Nội dung thực hiện: Duy trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh bảo đảm phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo tỉnh, đồng bộ giữa văn bản chỉ đạo với hồ sơ công việc thường xuyên trong toàn tỉnh, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

b) Duy trì, nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An đồng bộ 3 cấp trong tỉnh và liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; bảo đảm thuận lợi cho quá trình giám sát, thống kê, tạo lập hồ sơ điện tử của các cơ quan, đơn vị và kết nối liên thông với phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử của tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

c) Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

– Nội dung thực hiện: Duy trì và phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; số hoá hoạt động báo cáo, thống kê trong toàn tỉnh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số đã được thống kê và phân tích.

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

d) Duy trì, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử/chính quyền số tỉnh Nghệ An và triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Tiếp tục duy trì, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử/chính quyền số tỉnh Nghệ An. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của tỉnh nhằm hỗ trợ hoạt động giám sát, tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hỗ trợ công tác giám sát hiện trường, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp trong các trường hợp khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự. Xây dựng bộ công cụ thu thập, đánh giá, xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của các sở, ngành và UBND các cấp.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

e) Số hóa, xây dựng bản đồ số mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Số hóa, xây dựng bản đồ sổ mạng viễn thông (tuyến cáp, trạm BTS, ngầm hóa,…) tỉnh Nghệ An.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành Giáo dục và đào tạo; Triển khai nền tảng phục vụ dạy và học trực tuyến

– Nội dung thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và đào tạo để kết nối dữ liệu từ các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; triển khai nền tảng phục vụ dạy và học trực tuyến; ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập hình thành các mô hình giáo dục thông minh trong hệ thống giáo dục của tỉnh; số hóa tài liệu, giáo trình, bài giảng nhằm phát triển hệ thống học liệu cung cấp trực tuyến phục vụ miễn phí cho giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh; phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

h) Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa

– Nội dung thực hiện: Triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đưa chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của tuyến Trung ương, tuyến tỉnh về các bệnh viện tuyến huyện, tuyến xã; đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ số phục vụ quản lý khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế và triển khai bệnh án điện tử nhàm hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao.

– Đơn vị chủ trì: Sở Y tế.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên và môi trường

– Nội dung thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên và môi trường của tỉnh, hình thành và chia sẻ dữ liệu bản đồ số dùng chung của tỉnh phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ số của chính quyền các cấp; ứng dụng các nền tảng công nghệ số, các giải pháp kỹ thuật hiện đại trong quan trắc, giám sát, xử lý các vấn đề về tài nguyên và môi trường.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

k) Triển khai ứng dụng nền tảng du lịch thông minh

– Nội dung thực hiện: Triển khai ứng dụng nền tảng du lịch thông minh, số hoá mọi hoạt động quản lý du lịch.

– Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

m) Triển khai ứng dụng nền tảng số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

– Nội dung thực hiện: Triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ số trong quản lý các di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý đào tạo huấn luyện thể thao thành tích cao, bảo tàng số, thư viện điện tử; cung cấp dịch vụ bảo tàng số, thư viện số.

– Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

n) Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Nội dung thực hiện: Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nâng cấp, hoàn thiện, triển khai mới các nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành như: Quản lý hồ chứa, công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn, đê điều, phòng chống lụt bão; quản lý sản xuất và phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giám sát, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý, giám sát khai thác và nuôi trồng thủy sản; quản lý hợp tác xã nông nghiệp; quản lý bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới và di cư tự do; quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn; ứng dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm minh bạch, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

o) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số quản lý ngành Giao thông vận tải

– Nội dung thực hiện: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số quản lý ngành Giao thông vận tải và triển khai các giải pháp về giám sát, quản lý giao thông thông minh.

– Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

q) Chuyển đổi số trong hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối và bán điện

– Nội dung thực hiện: Chuyển đổi số trong hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối và bán điện nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, hướng đến tự động hóa công tác giám sát, quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, kinh doanh điện năng và cung cấp dịch vụ điện thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực trên địa bàn.

– Đơn vị chủ trì: Công ty Điện lực Nghệ An.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

  1. Phát triển hạ tầng số

a) Phát triển các hạ tầng nền tảng

– Nội dung thực hiện:

+ Rà soát, triển khai mở rộng mạng viễn thông 4G và Internet cáp quang bảo đảm 100% khu dân cư có internet băng rộng; triển khai mạng viễn thông 5G.

+ Rà soát, nâng cấp bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp.

+ Tiếp tục duy trì kết nối đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng ba cấp (tỉnh, huyện, xã) và liên thông với mạng truyền số liệu quốc gia.

+ Triển khai đồng bộ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, liên thông hệ thống hội nghị truyền hình 4 cấp.

+ Xây dựng hạ tầng chuyển đổi số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây quy mô cấp tỉnh để tổ chức triển khai và quản trị tập trung các hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở và dịch vụ số của tỉnh.

+ Duy trì, phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu và chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP), từng bước kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu của tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

+ Xây dựng Cổng dữ liệu số tỉnh Nghệ An (data.nghean.gov.vn) trên cơ sở tích hợp các thành phần dữ liệu của các ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; kết nối với cổng cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phát triển cơ sở dữ liệu mở phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông – công nghệ thông tin.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

b) Phát triển cơ sở dữ liệu số

– Nội dung thực hiện: số hóa tài liệu, hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ; chứng thực hồ sơ điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP).

– Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, địa phương.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông – công nghệ thông tin.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của tỉnh và các hệ thống thông tin có liên quan phục vụ công tác chuyên môn.

– Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vinh

  1. Phát triển nhân lực chuyển đổi số

a) Xây dựng bản tin Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Xây dựng bản tin Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An (định kỳ mỗi năm 4 số, trung bình 1 số/quý).

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

b) Tuyên truyền về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An trên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông)

– Nội dung thực hiện: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; các phóng sự, chuyên đề, các tài liệu tuyên truyền sâu, rộng đến mọi người dân, người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế về hiệu quả và kết quả của chuyển đổi số. Thường xuyên tuyên truyền về định hướng chiến lược phát triển kinh tế số của quốc gia, của tỉnh; tuyên truyền các thành quả và mô hình chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

c) Tổ chức Hội thảo, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo các cấp

– Nội dung thực hiện: Tổ chức Hội thảo, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xu hướng, định hướng chiến lược mới về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp, các ngành.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

d) Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp

– Nội dung thực hiện: Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp để ứng dụng vào hoạt động sản xuất, giao dịch trực tuyến.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2025.

e) Đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin

– Nội dung thực hiện: Đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cấp của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

g) Xây dựng và triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà

– Nội dung thực hiện: Xây dựng và triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp các kiến thức về chuyển đổi số.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2025.

h) Trang bị mới, nâng cấp cơ sở vật chất phòng học phục vụ đào tạo chuyển đổi số tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An

– Nội dung thực hiện: Trang bị mới, nâng cấp phòng học, máy tính, thiết bị mạng, thiết bị trình chiếu, bàn, ghế, loa máy,… phục vụ đào tạo chuyển đổi số.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).

– Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

  1. Từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến xã hội số

a) Đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tư

– Nội dung thực hiện: Xây dựng đề án đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tư đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

b) Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

– Nội dung thực hiện: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia; tập trung thực hiện Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. Phát triển thương mại điện tử, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận, khai thác ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử.

– Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

c) Hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp

– Nội dung thực hiện: Xây dựng và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất và kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, phát triển mạng lưới logistics gắn với thương mại điện tử và chuỗi sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm VietGAP, GlobalGAP, OCOP của tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Đơn vị phối hợp: Liên minh hợp tác xã; các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

d) Xây dựng chương trình chuyển đổi số hoạt động xúc tiến đầu tư

– Nội dung thực hiện: Xây dựng chương trình chuyển đổi số hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

– Đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

e) Thúc đẩy chuyển giao, khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số

– Nội dung thực hiện: Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ số.

– Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

g) Xây dựng chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn và dân tộc thiểu số

– Nội dung thực hiện: Xây dựng chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn, dân tộc thiểu số tiếp cận điện thoại thông minh, mạng Internet băng thông rộng và kỹ năng số để kịp thời nắm bắt thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khai thác dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử.

– Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc.

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

h) Triển khai các dịch vụ thông minh thuộc Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

– Nội dung thực hiện: Triển khai các dịch vụ thông minh thuộc Trung tâm điều hành thông minh (IOC) về: Giáo dục, y tế, trật tự an toàn đô thị, giao thông, phản ánh hiện trường, giám sát môi trường, năng lượng, chiếu sáng đô thị, nước sinh hoạt, thoát nước, du lịch thông minh tại một số trung tâm đô thị như: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa,…; từng bước nhân rộng đến các trung tâm đô thị, các khu dân cư, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).

– Đơn vị phối hợp: Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; UBND các địa phương: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

i) Xây dựng hệ thống thông tin nguồn

– Nội dung thực hiện: Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Nghệ An phục vụ việc cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã, bảng tin công cộng ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông của tỉnh.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2023 – 2025.

  1. Bảo đảm an toàn thông tin

a) Nội dung thực hiện:

– Rà soát, kiện toàn các quy chế, quy trình về quản lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức đánh giá và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp thống nhất toàn tỉnh.

– Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng, xử lý sự cố hàng năm, kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025”. Đặc biệt tập trung tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn về an ninh mạng, ứng phó và xử lý các nguy cơ, sự cố về an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

– Đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên dùng nâng cao năng lực Đội ứng cứu sự mạng, máy tính tỉnh Nghệ An và cơ quan thường trực Đội ứng cứu; triển khai, phát triển Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh (SOC); bổ sung trang thiết bị an toàn thông tin cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sớ, ngành, địa phương liên quan.

e) Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2025.

(Theo Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An)./.

Tuấn Anh – Phòng HTTV