Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

Ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương. Trải qua năm tháng, để thích hợp với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, Bộ Công Thương đã được thay đổi tổ chức với nhiều tên tuổi khác nhau, nhưng vẫn trong khuôn khổ nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền công nghiệp và thương mại nước nhà. Tới ngày 31/7/2007, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa khóa XII thông qua Nghị quyết số 01/2007/QH12 hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương. Ngày 2/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1418/QĐ lấy ngày 14 tháng 5 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Công Thương Việt Nam”.

Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu của cách mạng Việt Nam. Trong kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc trước đây, cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho độc lập dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với các ngành kinh tế khác, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành trung ương; các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, trong suốt chặng đường 69 năm phát triển; ngành Công Thương Nghệ An đã đóng góp quan trọng vào kinh tế địa phương. Nhất là giai đoạn 2016-2020, nền kinh tế Nghệ An có những bước phát triển nhảy vọt, trong đó ngành Công Thương giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giai đoạn 2016-2020 ước tăng 18,6% (mục tiêu đạt 17-18%); giá trị sản xuất công nghiệp (theo GSS 2010) giai đoạn 2016-2020 tăng nhanh từ 38.639 tỷ đồng năm 2016 lên 68.049 tỷ đồng năm 2019; dự ước năm 2020 đạt 80.000 tỷ đồng/mục tiêu nghị quyết 78.757 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 11,8%/năm/ KH 11-12% (năm 2016 đạt 42.702 tỷ đồng, năm 2019 đạt 63.400 tỷ đồng năm 2020 dự kiến đạt 70.000 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khá, từ 847,6 triệu USD năm 2016 lên 1145 triệu USD năm 2019, phấn đấu đạt 1200 triệu USD năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11,39%/năm; trong đó xuất khẩu hàng hóa từ 569 triệu USD năm 2016 lên 795 triệu USD năm 2019 và dự kiến 850 triệu USD năm 2020; đạt mục tiêu nghị quyết.

Bước vào một thời kỳ mới, thập kỷ mới; trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và về chất vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng lớn và quan trọng trên trường quốc tế, ngành Công Thương đang đứng trước những vận hội vô cùng to lớn, nhưng đồng thời đối mặt với không ít thách thức đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương cần tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, nỗ lực không ngừng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động và sáng tạo tiếp thu, nắm bắt cơ hội mới trong xu thế phát triển tất yếu hôm nay để đảm bảo giành được những thành tựu, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025: Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng trong GDP tăng từ 34 – 35% năm 2020 lên 39 – 40% vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp theo giá cố định 2010 bình quân đạt 14-15%/năm; phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165.000 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 112.000 tỷ đồng, tăng bình quân 11-12%/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,65 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,2 tỷ USD, tăng bình quân 13-14%/năm.

Năm 2021, ngành Công Thương kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (14/5/1951 – 14/5/2021). Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành. Lãnh đạo Sở và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và viết tiếp những trang sử đáng tự hào trên chặng đường phát triển và hội nhập, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 Thanh Liên – Phòng HCTH